Datum: 19-02-2019     Tijd: 16:20

Archief-Agenda
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Agenda item: 1501.alv

Terug naar Agenda
 

Beste HBC'ers,
traditie getrouw houden we onze Algemene Leden Vergadering in het begin van het jaar.
We houden de ALV dit jaar wat eerder dan gewoonlijk en wel op: Woensdag 21 januari 2015, aanvang 20.00 uur in de kantine van HCI.
De ALV is voor ons als vereniging altijd belangrijk om te kunnen horen en vertellen hoe we als Hengelose Badminton Club varen.
Dit jaar echter is het misschien nog belangrijker, want wij als bestuur willen samen met jullie de toekomst van HBC bespreken. Het is geen geheim dat we al jarenlang een daling van het aantal leden zien. Hier weten we elk jaar, financieel gezien, wel een oplossing voor te vinden maar er komt een tijd dat we het minimale aantal een keer bereiken. Dit punt, toekomst van HBC of anders gezegd "Hoe moet HBC in de toekomst verder?" is het belangrijkste onderwerp van de vergadering.
Wat wij als bestuur merken is dat het steeds moeilijker wordt om een aantrekkelijke vereniging voor alle leden te kunnen blijven. Voor zowel jeugd, recreanten en competitiespelers moet het uitdagend zijn om te komen trainen op de dinsdagavond en de vrijdagavond de competitiewedstrijden te kunnen spelen. Wij zijn van mening dat we dat heel lang hebben kunnen bieden maar dat we dit steeds moeilijker kunnen waar maken. Zie het verminderd aantal leden. Daarnaast speelt nog een rol dat bijna iedereen wel ergens in de club een taak of functie heeft die zij of hij vervuld om de club in stand te houden. De spoeling wordt steeds dunner om een beroep op te doen.
Dus we moeten het er over hebben!
Er zijn, wat het bestuur betreft, mogelijkheden om te kunnen blijven badmintonnen in Hengelo (Gld) maar misschien wel op een andere wijze of vorm.
Namens de andere bestuursleden nodig ik jullie daarom nadrukkelijkheid uit om aanwezig te zijn en mee te denken hoe we verder kunnen.
De agenda van de ALV is hierop aangepast en vind je hieronder en in een bijlage van deze mail.
Tot woensdag 21 januari!
Henk Hoed
Voorzitter HBC

UITNODIGING EN AGENDA A.L.V. 2015
Hierbij worden de leden van HBC uitgenodigd voor:
De Algemene Ledenvergadering van de vereniging, op woensdag 21 januari 2015 om 20.00 uur.
Locatie: H.C.I., Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen A.L.V. d.d. 26-02-2014
4. Vaststellen bestuurssamenstelling.
Naar aanleiding van het vertrek van Hans Zweverink en Harry Kuipers.
Samenstelling na opvullen van de vacatures is:
Judith Winkelman penningmeester
Judith Weustenenk secretaris en recreantenzaken
Nienke Onstenk Jeugdzaken
Sander Massen Technische zaken
Henk Hoed voorzitter
5. Hoe moet HBC in de toekomst verder?
6. Exploitatie-overzicht 2014
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Begroting 2015
9. Voorstellen commissies
10. Verkiezing bestuursleden:
Volgens rooster is Judith Winkelman aftredend, zij stelt zich niet herkiesbaar.
Henk Hoed treed af als voorzitter.
Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter
11. Vaststelling commissies
- Kascontrolecommissie
- Clubbladcommissie
- Activiteitencommissie
- Technische commissie
- Recreantencommissie
- Jeugdcommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Judith Weustenenk, secretaris

Terug naar Agenda
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Agenda
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate