Datum: 19-02-2019     Tijd: 16:43

Archief-Diverse
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Archief item: 1002.notulenalv

Terug naar Archiefoverzicht
 

Notulen van de ALV d.d. 10-02-2010, locatie HCI

Aanwezig: Marleen Bergervoet, Tonnie Bergervoet, Wim Hofs, Bertha Roozegaarde, Evert Brand, Gerard Mantel, Bert Wechgelaar, Jan Groot Roessink, Gerrit Hulstijn, Ria Onstenk, Jannie Lubbers, Judith Weustenenk, Agnes Winkelman, Manfred Cuppers, Roy Leidelmeyer, Judith Winkelman, Hans Zweverink, Henk Hoed, Harry Kuipers, Fred Versteege, Manon Dijk.
Afwezig met kennisgeving: Theo Nibbeling, Hetty Middelink, Jet Zweverink, Karin van Aken, Betsie Groot Roessink en Herni Gaillardia.

1. Opening
Om 20:10 uur opent Henk deze ALV.
2. Ingekomen stukken ten aanzien van de agenda
Geen
3. Vorige notulen
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
4. Jaarverslag
Henk benoemt de highlights van 2009 zoals:
- begin dit seizoen heeft onze sponsor H.C.I. de competitie spelende leden voorzien van bedrukte broekjes/en rokjes
- het ledenaantal blijft ook in 2009 redelijk stabiel (44 leden)
- voor de 3e keer is er een jeugdinstuif gehouden. Dat dit nut heeft blijkt uit het feit dat ook dit keer weer nieuwe jeugdleden zich hebben aangemeld.
5. Bespreking bestuursbeleid 2009
- Het bestuur heeft nog geen concreet sponsorbeleid.
- Blijven werven van nieuwe leden, bijv. door instuiftoernooi aan het eind van het jaar.
Gerard Mantel oppert dat de leden met het invitatietoernooi eigenlijk “onbekenden” moeten vragen (buurman of vrouw, moeder van een klasgenoot, sportieve kennis die nog zoekende is). Zo heb je meer kans op nieuwe leden dan wanneer je de familie mee vraagt. Freddy geeft aan dat de TC het invitatietoernooi ook zo bedoeld heeft.
Bertha vraagt of nieuwe leden tussendoor ook mogen komen. Jazeker, iedereen die op dinsdagavond komt mag 3x gratis trainen.
- Zoals het er nu naar uitziet is er onvoldoende belangstelling voor het plezierlid.
Bestuur zet het idee nog niet helemaal overboord.
- Samenstelling van de nieuwe competitieteams, hoe denken leden hierover? Bertha vraagt in hoeverre de trainer dit bepaalt. Trainer heeft een mening over de indeling, maar dit wordt door de TC niet blind overgenomen. Vorig jaar is tijdens de ALV gevraagd of formulier voor competitie privé door ieder lid ingevuld kon worden. Hier is gehoor aan gegeven. Hans zet uiteen hoe de competitieteams nu zijn samengesteld. Er is door de TC een concept gemaakt en dit is met enkele leden besproken. Indeling heeft echter nu veel problemen gegeven. Bertha vindt persoonlijk dat er verschil mag zitten in het samenstellen van de recreantenteams en dat van de competitieteams. Bij de competitieteams zou alleen de sterkte bepalend moeten zijn terwijl bij de recreantenteams meer rekening gehouden zou moeten worden wie met wie zou willen spelen. Jeugd dient wel te integreren in de bestaande teams. Op de lijst mag je wel je voorkeuren aangeven, maar van de leden mag wel worden verwacht dat ze zich enigszins flexibel opstellen. Ook voor het nieuwe seizoen zal de TC de teams in samenspraak met Gerard samenstellen. De trainer bepaalt niet alleen. Manfred vraagt of mensen van andere verenigingen ook meteen competitie kunnen gaan spelen. Dit is inderdaad het geval als ze hierom vragen. Tonnie merkt op dat het jammer is dat we zoveel heren hebben (of te weinig dames). Als voorstel tijdens deze ALV komt naar voren dat de TC de competitieteams samenstelt als concept en deze met alle leden in mei of juni bespreekt.
6. Exploitatieoverzicht 2009
Het tekort is op te lossen door het genereren van meer leden.
7. Verslag kascontrolecommissie
Wim Hofs en Judith Weustenenk hebben de controle verricht en goedgekeurd. Op voordracht van de commissie wordt het bestuur door de vergadering decharge verleend.
8. Bestuursvoorstellen 2010
Gerard Trommel blijft als trainer. Indelen competitieteams op basis van sterkte.
Maatregelen om tekort terug te dringen:
- Euro 5,00 contributieverhoging
- Jeugd halfjaarlijkse instap Euro 45,00 (nu Euro 79,00 voor heel jaar)
- Lagere contributie voor kleine jeugd.
Sponsorbeleid definiëren.
Website onderhouden.
De Bond voert geen verhoging voor haar leden door, dus het bestuur wil de contributie wat meer verhogen dan Euro 5,00. We hebben nu nog verschil in competitieteams en leden die geen wedstrijden spelen. Bertha stelt voor om 1 tarief voor senioren te hanteren en dus alle senioren Euro 150,00 laten betalen. Voor de jeugd geen verhoging doorvoeren. Leden gaan hiermee akkoord.
De contributie voor de kleine jeugd (basisschool) wordt Euro 30,00 per halfjaar of Euro 50,00 per jaar.
De contributie voor jeugd vanaf 13 jaar gaat Euro 45,00 per halfjaar of Euro 80,00 per jaar bedragen. Zodra de jeugd overgaat naar de senioren geldt het seniorentarief.
Jan merkt op dat de jeugd nu een half uur traint en dat Betsie Groot Roessink vervolgens nog een half uur met de jeugd speelt. Ze doet dat dit seizoen maar volgend seizoen is dit een aandachtspunt voor de jeugdcommissie.
Er zou ook gekozen kunnen worden om de trainingstijden aan te passen naar 3 kwartier voor de jeugd en dan de recreanten ook 3 kwartier te laten trainen (naast Gerard zijn er meer recreanten die 3 kwartier trainen ook prima vinden).
9. Voorstellen van de commissies
Activiteitencommissie:
Jan Groot Roessink deelt mede dat het jaarlijkse uitje op dinsdag 1 juni 2010 zal plaatsvinden. Verdere berichtgeving volgt nog.
Technische Commissie:
In april zijn verschillende toernooien waarvoor men zich kan opgeven.
Als je mee wilt doen aan de Lentecompetitie dan kun je je daar nu voor opgeven bij Hans.
Ook dit jaar wordt het mixdubbel kampioenschap weer gehouden (13, 20 en 27 april en 11, 18 en 25 mei).
Gezien de minimale belangstelling wordt er geen enkeltoernooi gehouden.
Op 30 maart wordt waarschijnlijk het familietoernooi georganiseerd.
Evaluatie van de competitieteams door de TC.
Evaluatie, inventarisatie van de leden.
Teamindeling voor het seizoen 2010-2011 maken.
Opzet trainingen opnieuw bekijken. Gekeken wordt of er eventueel met de groepen en of tijden geschoven moet gaan worden. Te denken valt aan trainen jeugd van half 7 tot half 8, groep 1 van half 8 tot 20:15, groep 2 van 20:15 tot 21:00 uur en groep 3 van 21:00 tot 21:45. Hal dan langer moeten huren om groep 3 vrij te kunnen laten spelen.
Aantrekken van nieuwe sponsors.
Kijk voor uitslagen van de competitie op www.toernooi.nl of kijk op onze site.
Voor andere informatie over badminton kijk op www.badminton.nl (clear, het online badminton nieuwskrantje).
Op 23 maart is de laatste training en op 25 mei de laatste speelavond.
Op 4 mei is er geen hal.
Dinsdag 17 augustus 2010 is de eerste speelavond (vrij spelen).
Jeugdcommissie:
De instuifmiddag voor de jeugd heeft ons waarschijnlijk 3 nieuwe jeugdleden opgeleverd. Het totale aantal jeugdleden komt dan op 14. 3 van deze jeugdleden zullen volgend seizoen waarschijnlijk overgaan naar de senioren.
De jongste jeugd gaat aankomend seizoen meedoen aan de Berkelcompetitie.
Eind 2010 zal er wederom een jeugdinstuif plaatsvinden.
Het is mogelijk om de jeugd volgend seizoen competitie onder de 19 jaar laten doen.
Recreantencommissie:
Het eerste team heeft maar 8 wedstrijden gespeeld, men vond dit erg weinig. Wij als bestuur gaan dit tijdens de Regiovergadering aankaarten.
Beide teams zullen in de middenmoot eindigen.
Clubbladcommissie:
Het clubblad komt wederom in april uit. Verzoek aan ieder lid om een verhaal van zijn/haar team te maken en dit door te mailen naar Bert Wechgelaar.
Bert wil wel iedere week de verslagen van alle teams die gespeeld hebben verwerken op een A4-tje en dit uitprinten en op de site plaatsen. Uiteindelijk komen deze verslagen ook in het clubblad.
Gerard Mantel zou graag wat badmintontechnieken uitgelegd in het clubblad terug zien, maakt het lezen van het blad leuker.
10. Begroting 2010
De sponsoring moet nog meer opgesplitst worden (shuttles, toernooikosten en kleding).
Kosten en ontvangsten moeten goed zichtbaar zijn.
11. Verkiezing bestuursleden:
Henk Hoed is volgens rooster aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten en Henk wordt herkozen.
12. Vaststellen commissies
Kascontrolecommissie: Tonnie Bergervoet en Judith Weustenenk. Reserve Manfred Cuppers.
Clubbladcommissie: Bert Wechgelaar, Judith Winkelman, Karin van Aken en Manon Dijk.
Activiteitencommissie: Karin van Aken en Jan Groot Roessink
Technische commissie: Jannie Lubbers, Ria Onstenk, Freddy Versteege en Hans Zweverink
Recreantencommissie: Harry Kuipers
Jeugdcommissie: Karin van Aken, Harry Kuipers en Bert Wechgelaar.
13. Rondvraag/ w.v.t.t.k.:
Tonnie zit in de kascontrolecommissie. Hij wil graag ruim van tevoren over de datum van kascontrole worden geďnformeerd.
Manfred vraagt waarom er geen enkelkampioenschappen worden gehouden aan het eind van het seizoen. Hans meldt dat de interesse hiervoor minimaal is. Manfred is voor enkelkampioenschappen, uitkomst hiervan zou ook mee kunnen tellen voor indeling op sterkte van competitieteams.
14. Henk sluit de vergadering om 22:20 uur en bedankt alle leden voor hun komst en inbreng.

Terug naar Archiefoverzicht
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Archiefoverzicht
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate