Datum: 24-03-2019     Tijd: 09:47

Archief-Diverse
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Archief item: 1202.notulen2011

Terug naar Archiefoverzicht
 

Notulen van de ALV d.d. 28-02-2011, locatie HCI

Aanwezig: Tonnie Bergervoet, Bertha Roozegaarde, Evert Brand, Gerard Mantel, Bert Wechgelaar, Gerrit Hulstijn, Ria Onstenk, Jannie Lubbers, Judith Weustenenk, Agnes Winkelman, Manfred Cuppers, Niels Lijftogt, Judith Winkelman, Hans Zweverink, Henk Hoed, Harry Kuipers, Fred Versteege, Manon Dijk.

Afwezig met kennisgeving: Theo Nibbeling, Hetty Middelink, Jet Zweverink, Karin van Aken, Jan en Betsie Groot Roessink, Roy Leidelmeyer, Wim Hofs en Alfred Zweers.

1. Opening
Om 20:05 uur opent Henk deze ALV.

2. Ingekomen stukken ten aanzien van de agenda
Geen

3. Vorige notulen
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.

4. Jaarverslag
Henk benoemt de highlights van 2010 zoals:
- Het 2e team is kampioen geworden;
- De TC heeft de nieuwe teamindeling vooraf gepresenteerd aan de leden en dit is goed ontvangen.
- voor de 4e keer is er een jeugdinstuif gehouden. De opkomst was wat mager, mede omdat er ook geschaatst kon worden.
- Het ledenaantal blijft redelijk stabiel. Er zijn een aantal nieuwe senioren, maar er hebben zich ook wat senioren afgemeld. Er is wel een lichte stijging in nieuwe jeugdleden.
- De nieuwe website van H.B.C. ziet er goed uit en wordt door Bert prima up-to-date gehouden. Bert merkt op dat de site ook een gastenboek heeft. Nodigt ieder lid uit wat in het gastenboek te zetten.

5. Bespreking bestuursbeleid 2010
- Het bestuur heeft nog geen concreet sponsorbeleid.
- Samenstelling nieuwe teams is goed ontvangen.
- De contributieaanpassing is doorgevoerd (splitsing oudere en jongere jeugd) Tonnie vraagt of het bestuur weet of de contributie voor de jongere jeugd in verhouding staat met wat ze bij andere sportverenigingen betalen. Manon geeft aan dat voetbal en gym goedkoper zijn maar wat de jeugd van bijvoorbeeld DVO betaalt is niet bekend. Niels geeft aan dat de jeugdleden in Vorden Euro 78,00 betalen voor een heel jaar inclusief competitie.
- Werving van nieuwe leden.
- Website is gerealiseerd.
- Wijziging trainingstijden/groepen doorgevoerd. Tonnie merkt op dat wisselen van de trainingstijden in de A.L.V. van vorig jaar is besproken. Hans geeft aan dat de groepen qua tijden (vroeg of laat) niet veranderen zouden maar dat de trainingstijd van een uur naar drie kwartier zou gaan. De teams zijn niet omgewisseld halverwege het seizoen. Mede door blessures zou hier geen behoefte aan zijn. Recreantenteam 1 zou ruilen met recreantenteam 2. Agnes zou graag later trainen om niet altijd gelijk met de beginners te moeten. TC zal aankomend seizoen bekijken of er noodzaak tot wisseling teams qua trainingstijden nodig is. Hierover zal door bestuur en TC beter moeten worden gecommuniceerd.
- Jeugdinstuif, verschuiven naar de najaarsvakantie.
- Opvang jeugd tijdens de dinsdagavonden. Gerard traint de jeugd van 19:00 tot 19:30 uur en daarna neemt een senior dit op zich van 19:30 tot 20:00 uur. Er zijn nu 2 hele jonge leden die de senior van 19:00 tot 19:30 moet trainen en daarna de hele jeugd. Jannie geeft aan dat zij vindt dat het niet te doen is om in je eentje de jeugd te begeleiden. Agnes wil eigenlijk de begeleiding niet doen omdat ze dan haar eigen training moet missen.
Bij dit punt wordt langer stilgestaan. Uiteindelijk wordt besloten tot de volgende punten:
* de jeugd begeleiden door 2 seniorleden;
* de jeugdcommissie zal een draaiboek voor de begeleiding verzorgen;
* seniorleden die om half 8 trainen pas inroosteren na half maart (einde training);
* alle seniorleden op de lijst vermelden;
* betere afstemming van de begeleiding door de jeugdcommissie.
* als trainer er niet is (zoals 8 maart a.s.) dit duidelijk communiceren naar de senioren die begeleiden.

6. Exploitatieoverzicht 2010
Geen bijzonderheden.

7. Verslag kascontrolecommissie
Tonnie Bergervoet en Judith Weustenenk hebben de controle verricht en goedgekeurd.
Op voordracht van de commissie wordt het bestuur door de vergadering decharge verleend.

8. Bestuursvoorstellen 2011
Gerard Trommel blijft als trainer.
Indelen competitieteams net als in 2010 door TC met presentatie aan de leden.
Jeugdinstuif verschuiven naar de herfstvakantie.
Wisseling training teams halverwege seizoen bekijken.
Sponsorbeleid definiŽren.
Website onderhouden.
Maatregelen begrotingstekort.
Geen contributieverhoging.

9. Voorstellen van de commissies
Activiteitencommissie:
Het jaarlijkse uitje zal op dinsdag 7 juni 2011 plaatsvinden. Verdere berichtgeving volgt nog.
Technische Commissie:
Houden van de jaarlijkse toernooien.
Na de training wordt het mixdubbel kampioenschap weer opgestart.
Er is een evaluatieformulier naar de leden uitgegaan i.v.m. nieuwe opzet competitie (4 i.p.v. 5 klassen en grotere groep waardoor langere competitie). Hans heeft tot op heden 3 reacties ontvangen.
Lentecompetitie is weer mogelijk.
Het houden van een enkeltoernooi staat op een laag pitje.
Het houden van een sponsoravondtoernooi staat nog in de kinderschoenen.
Evaluatie van de competitieteams door de TC.
Evaluatie, inventarisatie van de leden.
Gerard wil wel verder met trainen. Eind december gaat hij verhuizen. Hij weet niet of afstand en trainen dan nog te combineren is.
Het Paastoernooi is op dinsdag 26 april 2011.
Hans denkt erover te stoppen met de TC, nader bericht hierover volgt nog.
Het eerste team is 5e geworden, het tweede team 2e en het derde team 3e.
Op 15 maart is de laatste training en op 31 mei de laatste speelavond.
In het Contact staat t.z.t. vermeld wanneer de eerste speelavond zal zijn.

Jeugdcommissie:
De jeugd van HBC doet mee aan de Berkelcompetitie. Het gaat hier om 4 kinderen en zij spelen 6 wedstrijden. Zijn erg enthousiast.
De jeugdinstuif wordt in 2011 in de herfstvakantie gehouden.
De jeugdcommissie wil beginnen met diplomaís voor de jeugd.

Recreantencommissie:
Het eerste team is laatste geworden en het tweede team 2e.

Clubbladcommissie:
Het clubblad komt wederom in april uit. Er zijn dit seizoen al een aantal verslagen bij Bert ingeleverd. De teams die nog input hebben kunnen dit bij Bert per mail inleveren.

10. Begroting 2011:
De opgestelde begroting 2011 geeft een tekort van ruim Euro 1.000,00 te zien. Judith geeft uitleg over opgestelde cijfers. Bestuur is van mening dat de A.L.V. betrokken dient de worden bij mogelijke oplossingen danwel acceptatie van het begrotingstekort. Hierover wordt van gedachten gewisseld.
Voorstellen Gerard Mantel:
Eigen leden die nu competitie willen gaan spelen dienen zelf hun kleding te betalen.
Afschaffen clubblad en sponsoren uit clubblad op website H.B.C. vermelden.
Evalueren hoe graag de eerste trainingsgroep wil trainen.
We kunnen nog wat interen op ons eigen vermogen. Wellicht gaat ledenaantal in 2011 wel omhoog.
Tonnie merkt op dat we kritisch met de tijd van de vrijdagavonden om moeten gaan. Zoals hij tijdens de kascontrole zag wordt alle tijd die wij langer blijven door de Gemeente doorberekend.
Net als dit seizoen een zo beperkt mogelijk aantal vrijdagavonden in te plannen. Als het niet uitkomt dan eerder uitwijken naar een dinsdagavond.
Sponsoring van de H.C.I. Mogelijkheid tot sponsoring van de shirts of een donatie in de clubkas en de leden dus zelf hun shirt laten betalen. Bestuur komt hier nog bij Gerard op terug.
Door A.L.V. wordt besluit genomen om begroting 2011 te accepteren. Binnen het bestuur zal lopende het jaar 2011 aangedragen oplossingsrichtingen worden bezien en zo mogelijk worden uitgevoerd.

11. Mededelingen/diversen:
- Men is gestopt met de Nationale Sportpas. De bond zoekt hiervoor nog een alternatief.
- Er zijn nog steeds verenigingen met zwarte leden. De bijdrage voor de bond blijft identiek aan 2009 (afdracht voor 2010/2011 en 2012 bevroren).
- Enquete door Badminton Nederland geweest over opzet nieuwe competitie. Tonnie geeft aan dat uit de enquete niet duidelijk is. Henk geeft aan dat hij in de mail duidelijk het doel van de enquete uit zal leggen. Nodigt leden uit hierop zeker te reageren aangezien het bestuur van H.B.C. met de bondsvergadering het standpunt van haar vereniging naar voren zal moeten brengen.

12. Verkiezing bestuursleden:
Harry Kuipes is volgens rooster aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten en Harry wordt herkozen.

13.Vaststellen commissies
Kascontrolecommissie: Judith Weustenenk en Manfred Cuppers. Reserve: Bert Wechgelaar.
Clubbladcommissie: Bert Wechgelaar, Judith Winkelman, Karin van Aken en Manon Dijk.
Activiteitencommissie: Karin van Aken en Jan Groot Roessink.
Technische commissie: Jannie Lubbers, Ria Onstenk, Freddy Versteege en Hans Zweverink.
Recreantencommissie: Harry Kuipers
Jeugdcommissie: Karin van Aken, Harry Kuipers en Bert Wechgelaar.

14. Rondvraag/ w.v.t.t.k.:
Tonnie vindt de trainer niet meer zo gemotiveerd. Is er een gesprek met de trainer aan het eind van het trainingsseizoen? Dit is inderdaad het geval en motivatie zal worden aangekaart door de TC. Verder vindt Tonnie de eerste twee trainingsavonden verloren avonden (conditietraining) en volgens hem heeft dit geen zin.
Manfred geeft aan dat er misschien meer velden voor training kunnen worden gebruikt en dat dan competitie en recreanten als grotere groep samen kunnen trainen met aparte trainingsstof. Henk geeft aan dat Gerard duidelijk voorstander is van scheiding van recreanten en competitiespelers.
Hans geeft aan dat Freddy Hofman en Henk Hoed 25 jaar lid zijn. Freddy is er niet vanavond. Henk krijgt namens de vereniging een bloemetje aangeboden.

15. Henk sluit de vergadering om 21:45 uur en bedankt alle leden voor hun komst en inbreng. Gerard bedankt voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en de drankjes.

Terug naar Archiefoverzicht
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Archiefoverzicht
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate